Liczba odwiedzin: 172863Niedziela, 2020-07-05

Aktualności


Wybierz rok:

2020-06-23 godz. 12:00
JUNIOR RADZI SENIOROWI...
miniatura

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach oraz Starostwo Powiatowe w Proszowicach serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat z terenu powiatu proszowickiego do wzięcia udziału w akcji- konkursie pn. " Junior radzi Seniorowi..."

Link do konkursu:
http://proszowice.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wakacyjny-konkurs-dla-dzieci-junior-radzi-seniorowi

2020-06-19 godz. 08:00
Projekt „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”
miniatura

W Szkole Podstawowej w klasach 5-7 w ubiegłym tygodniu, przeprowadzony został konkurs plastyczno literacki pt. Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia, dziadek się stosuje.
Pierwsze miejsce w kategorii list: zajęła uczennica klasy siódmej Emilia Gorczyca.

W kategorii plakat, rysunek równorzędne trzy pierwsze miejsca: Wiktoria Urbańska, Wiktoria Naleźnik i Bartek Urbański oraz trzy drugie miejsca: Natalia Gajda, Maryla Łakomy i Julia Dziura.
Gratulujemy!

Konkurs inspirowany był projektem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz Małopolskim Kuratorem Oświaty.
Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów , jak nie stać się ofiarą oszustwa.
Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przygotowali krótki film instruktażowy, w którym omawiają najczęstsze sposoby działania oszustów. Zadaniem uczniów będzie wybranie jednego ze sposobów i ostrzeżenie przed nim seniora ze swojego otoczenia (rodzina, znajomi, sąsiedzi).
Forma wykonania zadania jest dowolna. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem pandemii, może to być np. plakat, list, krótka scenka dramatyczna lub nawet rozmowa telefoniczna.
Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie da uczniom możliwość rozwinięcia swojej kreatywności, a przede wszystkim uwrażliwi ich na potrzeby i sytuację osób starszych. Seniorzy, natomiast zostaną poinformowani o zagrożeniach, dzięki czemu unikną nieprzyjemnych sytuacji, które narażą ich nie tylko na utratę, często nawet całego dorobku życia, ale również niepotrzebny stres.

Pomocne linki:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=c7qMo_cMvk0&feature=emb_title
https://kuratorium.krakow.pl/projekt-wnuczka-wnuczek-edukuje-babcia-dziadek-sie-stosuje/
Pedagog szkolny.

2020-06-01 godz. 08:00
Lista kandydatów przyjętych w II naborze do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żębocinie Rok szkolny 2020/2021
miniatura


1. Bętkowski Krzysztof
2. Gabriel Potęga

2020-05-25 godz. 08:00
UWAGA! NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO
miniatura

Nowy Numer Konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żębocinie

78 8597 0001 0011 0115 6359 0001
Bank Spółdzielczy w Proszowicach

2020-05-21 godz. 08:00
Zarządzenie Nr 12/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Żębocinie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Żębocinie w czasie konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.
miniatura


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 2 ust. 2 pkt 7 oraz § 3 pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 9a, § 9b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, oraz konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Od dnia 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Żębocinie w godzinach od 14:00 do 17:00 organizuje konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.
2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. Szkoła Podstawowa w Żębocinie w godzinach od 10:00 do 17:00 organizuje konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
3. Z dniem 25 maja 2020 r. wprowadzam procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Żębocinie w czasie konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej w okresie epidemii COVID-19 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2
1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców i uczniów klas I - VIII, którzy będą korzystać z możliwości konsultacji z nauczycielami, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz korzystających z biblioteki szkolnej oraz rodziców i uczniów, którzy będą korzystać z możliwości konsultacji z nauczycielami danego przedmiotu oraz korzystających z biblioteki szkolnej.
2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia na tablicy informacyjnej
3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na stronie internetowej Szkoły.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Renata Naleźnik
Dyrektor Zespołu Szkół w Żębocinie

2020-05-21 godz. 08:00
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12 Dyrektora ZS w Żębocinie z dnia 21.05.2020
miniatura


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w Szkole Podstawowej w Żębocinie
konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej w okresie epidemii COVID-19.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Szkoły Podstawowej w Żębocinie zwaną dalej „Szkołą” oraz rodziców i uczniów podczas konsultacji w trakcie trwania epidemii COVID-19,
2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII oraz konsultacji dla uczniów w czasie epidemii związanej z COVID-19 na terenie Szkoły.
3. Procedura określa minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 poprzez działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.
4. Rodzic decydujący się na udział dziecka w konsultacjach w Szkole w okresie epidemii jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć formularz wraz z oświadczeniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP KONSULTACJE W SZKOLE
1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
2. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
3. W grupie może przebywać do 12 uczniów, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2, uwzględniając także rodzaj niepełnosprawności.
4. Uniemożliwia się stykanie grup i indywidualnych osób m.in. poprzez przeprowadzanie konsultacji w oddzielnych salach, różnych godzinach rozpoczynania i kończenia konsultacji oraz przerw. Obowiązuje ograniczenie kontaktów pracowników nieprowadzących zajęć od uczestników konsultacji oraz od kadry prowadzącej te konsultacje.
5. Przestrzeń do prowadzenia konsultacji dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika konsultacji i nauczyciela prowadzącego. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min.1,5 m (1 uczeń - 1 ławka szkolna).
6. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie konsultacji mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku gdy uczeń zgłasza brak w przyborach szkolnych, powinien zostać uzupełniony za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego, który powinien dostarczyć wcześniej zdezynfekowane przybory.
7. Konsultacje dla uczniów są prowadzone jako zajęcia indywidualne i/lub zajęcia grupowe – w małych grupach o stałym składzie.
8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.
9. W miarę możliwości stosowane jest używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia a uczniów informuje się o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10. W sali, w której przebywają uczniowie usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
11. Sprzęt szkolny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych konsultacjach i przy zmianie grupy uczestników).
12. Zakazuje się korzystania z telefonów w czasie konsultacji.
13. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby, w przypadku obecności uczniów (poprzez uchylenie okien).
14. Uczniowie przyprowadzani / odbierani są przez osoby zdrowe.
15. Po uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury ciała ucznia, pomiar taki będzie wykonywany w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
16. Termometr po użyciu podlega dezynfekcji, w przypadku termometru innego niż dotykowy każdorazowo po użyciu. W związku z niepokojącymi objawami chorobowymi niezwłocznie informuje się rodzica. Upoważnienie dla pracownika do przetwarzania w/w danych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.
17. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk.
18. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci wchodzą do / szkoły z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci wchodzą wyłącznie do części wspólnej (hol) za zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępstwie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. W przypadku wypełnienia się części wspólnej rodziców i dzieci zachowując w/w normy bezpieczeństwa - pozostali oczekują na wejście przed budynkiem szkoły z zachowaniem odpowiedniego dystansu bezpieczeństwa. W przypadku przebywania w części wspólnej więcej niż jednego rodzica z dzieckiem należy stosować osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcje rąk.
19. Zakazuje się wchodzenia rodzica / opiekuna przyprowadzającego / odbierającego do korytarzy i sal.
20. Prowadzący konsultacje zachowuje odpowiedni dystans społeczny, przy uwzględnieniu potrzeb uczniów.
21. W przypadku niepokojących objawów chorobowych ucznia niezwłocznie należy powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka. Poinformowanie rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
22. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie w celu odizolowania ucznia w przypadku przejawiania niepokojących objawów, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). W pomieszczeniu zapewnia się minimum 2 m. odległości od innych osób.
23. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek - zestaw załączników stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
24. Szkoła wyposażone jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
25. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
26. Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, ewentualnie przyłbice, jednorazowe rękawiczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
27. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach (m.in. przedmiotów, których użyją uczniowie, stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej procedury.
28. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
29. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

III. BIBLIOTEKA SZKOLNA
1. Biblioteka szkolna czynna będzie od 01.06.2020:
• poniedziałki w godzinach od 13:00 do15:00,
• środy w godzinach 15:00-17:00.
2. Zachęcanie uczniów do korzystania z dostępnych bezpłatnych zasobów on-line.
3. Organizacja stanowiska pracy uwzględnia wymagany dystans przestrzenny między pracownikami (minimum 1,5 m).
4. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń.
5. Wytyczne dla pracowników:
a) Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo należy zdezynfekować ręcę.
b) Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
c) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
6. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
7. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie uczniów, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
8. Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).
9. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
10. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.
12. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV.
13. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
1. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć pracownicy pedagogiczni, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
4. Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce.
5. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych, zobowiązany jest założyć rękawiczki.
6. Po skończonej pracy jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzuca do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
7. Pracownicy szkoły sami decydują czy obowiązki związane zajęciami podczas konsultacji wykonują w maseczce ewentualnie w przyłbicy – nie ma nakazu.
8. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego min. 1,5 m.
9. Personel obsługi :
1) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
2) wietrzy sale, co najmniej raz na godzinę,
3) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
4) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,
5) dezynfekuje urządzenia sanitarne,
10. Wspiera się i promuje się wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasady:
1) higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
2) higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
11. Stosowanie się środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
1) przed i po kontakcie z uczniami,
2) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
3) po usunięciu środków ochrony osobistej.
12. Nie nosi biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
1. Stosują się do procedur obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19.
2. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
3. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych
4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust.
5. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
6. Na terenie szkoły pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.
7. Przed opuszczeniem strefy wspólnej zdejmują dziecku maseczkę i zabierają ją ze sobą (zabrania się pozostawiania maseczek na terenie szkoły).

VI. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. Pracownik, który zauważył u ucznia lub u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora szkoły .
2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika objawów sugerujących zakażeniem koronawirusem osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu, natomiast uczeń pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką pracownika.
3. Uczeń lub pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w wyznaczonym pomieszczeniu maseczkę oraz rękawiczki.
4. Nauczyciel zawiadamia rodzica telefonicznie o podejrzeniu zakażenia u ucznia, odizolowania ucznia od grupy oraz zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do dalszych wytycznych - w razie złego stanu ucznia (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.
5. Dyrektor zawiadamia o podejrzeniu zakażenia u pracownika stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych - w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112.
6. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej i stosowaniu procedur zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się dezynfekcji przez służby sanitarne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego zarządzenia w tym zakresie.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.


Renata Naleźnik
Dyrektor Zespołu Szkół w Żębocinie

2020-05-05 godz. 08:00
Zarządzenie Nr 11/2019/2020 Dyrektora ZS w Żębocinie z dnia 05.05.2020 r.
miniatura

Zarządzenie Nr 11/2019/2020
Dyrektora ZS w Żębocinie
z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć opiekuńczych w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Żębocinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żębocinie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczno-wychowawcze oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żębocinie są nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zs-zebocin.d2.pl oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żębocinie .
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


2020-05-03 godz. 08:00
KONSTYTUCJA 3 MAJA
miniatura

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim do zwołania Sejmu, wykorzystali zbliżające się święta wielkanocne, na prowadzonych obradach, przegłosowano ustawę przy obecności zaledwie 1/3 posłów. Zmieniła ona ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania praw mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu od nich pańszczyzny. Wprowadziła także
trójpodział władzy (na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą).

Święto Konstytucji po raz pierwszy obchodzono w 1919 roku, ponownie przywrócono je po okresie PRL-u w 1990. 3 maja to oficjalne święto państwowe i dzień ustawowo wolny od pracy.

Trzeciego maja, w kościele katolickim w Polsce, obchodzone jest również Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Zapraszamy do quizów:
o symbolach narodowych:
https://www.szkolneinspiracje.pl/quiz-o-polsce/?fbclid=IwAR1q1COu5W3AvtI6n1-C_394pKwgJmR8ECkx1FudIZwVwcy7t4jZubiTaGM
o Konstytucji:
https://view.genial.ly/5ea3315aac69a00da5b50c4a/learning-experience-challenges-quiz?fbclid=IwAR31IxsDwn3o6n8yfj-J8DDwRy_afhUaRX1JPXhUU1sZ0MiQOxkra44DMaM

Zachęcamy uczniów do przypomnienia ważnego wydarzenia historycznego:
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html
Ewa Szczygieł
Barbara Madej


2020-04-27 godz. 08:00
PROJEKT ZDALNA SZKOŁA
miniatura

Umowa o powierzenie grantu nr 994/2020
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
dotycząca realizacji projektu grantowego pn.
zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Od 1 kwietnia 2020 roku każda gmina i powiat mogły wystąpić do Centrum Projektów Cyfrowa Polska (CPCP) z wnioskiem o sfinansowanie zakupu laptopów i tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy z powodu jego braku nie mogą brać udziału w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Mając na uwadze to jak ważny i pilny jest to projekt Gmina Proszowice pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego środki na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla osób najbardziej potrzebujących w kwocie 69 971,81 zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
W dniu 22 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Proszowice. Za pozyskane środki zakupiono 37 laptopów, Gmina przekaże zakupiony sprzęt na wyposażenie Szkół a Szkoły wypożyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom na czas zdalnej nauki.
Beneficjentami Projektu są - nauczyciele i uczniowie z Naszej Gminy nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym;
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związanej ze stanem epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Kupiony sprzęt może być użyczany uczniom i nauczycielom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.
Lista Szkół do których trafią laptopy:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach -5
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Proszowicach-9
Szkoła Podstawowa w Żębocinie-2
Szkoła Podstawowa w Kościelcu-9
Szkoła Podstawowa w Klimontowie-2
Szkoła Podstawowa w Ostrowie-4
Szkoła Podstawowa w Szczytnikach-6

2020-04-24 godz. 08:00
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ 1 )
miniatura

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ 1 )
z dnia ………………………………… 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i
642) użyte w § 2 w ust. 1 i 1a, w § 3 w pkt 3, w § 3a w ust. 1 i 3 oraz w § 4a wyrazy „26
kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „24 maja 2020 r.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Uzasadnienie
Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020
r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410, z późn.
zm.) wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), wprowadzonego art. 28
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wynika z potrzeby przedłużenia
terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się
wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród
dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności
niektórych jednostek systemu oświaty.
Jednocześnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii związany
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie
ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 24 maja 2020 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego
państwa prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem państwa.
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych wymagających notyfikacji w rozumieniu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.
597) oraz nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w tym rozporządzeniu.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia.
Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), należy
stwierdzić, że rozporządzenie uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma możliwości,
aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.

2020-04-24 godz. 08:00
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.
miniatura

Warszawa, 24 kwietnia 2020 roku

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

2020-04-24 godz. 08:00
Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego
miniatura

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty,
maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.
- Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.
Terminy egzaminów
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.
O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

2020-04-22 godz. 08:00
DZIEŃ ZIEMII
miniatura

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, który znany jest też jako Światowy Dzień Ziemi. Jest to nazwa prowadzonych corocznie wiosną akcji, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń, które uświadamiają wszystkich, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Tegoroczne hasło Dnia brzmi „ Działamy na rzecz ochrony klimatu”. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko.

Ziemia to nasz wspólny dom.
Dom wszystkich ludzi.
Dbajmy więc o nią wszyscy,
Niech trwa jak najdłużej.

2020-04-07 godz. 08:00
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowejim. Armii „Kraków” w Żębocinie Rok szkolny 2020/2021
miniatura

1. Czekaj Milena
2. Guzik Lena
3. Kaczmarczyk Bartek
4. Kutek Patrycja
5. Skóra Marcel
6. Sroga Lena
7. Sroga Oliwier
8. Urbańska Natalia

2020-04-07 godz. 08:00
Lista kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żębocinie Rok szkolny 2020/2021
miniatura

1. Gajda Emilia
2. Guzik Kacper
3. Kisiel Szymon
4. Kubik Marcel
5. Łakomska Karolina
6. Maj Amelia
7. Nowak Nadia
8. Skatuła Dominika
9. Sroga Julia
10. Stachura Lilianna
11. Staroń Maciej
12. Wcisło Zuzanna
13. Wieczorek Florian
14. Wilczyński Michał
15. Zabagło Kamil
16. Żądło Agata

2020-03-23 godz. 08:00
INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU SZKOŁY
miniatura

W związku z decyzją Rządu - do dnia 10 kwietnia szkoła będzie zamknięta.

Jednocześnie informuję, iż rodzicom dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, szkoły – należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).

W przypadku pytań dotyczących koronawirusa, można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel. 800-190-590 (czynna całodobowo).
Stacja sanitarno-epidemiologiczna Proszowice: tel. 696-024-671, 12 386 00-15

2020-03-17 godz. 08:00
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ
miniatura

Trwa rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i klasy I.
Wnioski do pobrania w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00.

Jest również możliwość przesłania do Państwa wniosków drogą elektroniczną. Proszę zgłaszać się poprzez wysyłanie takiej prośby na nasz adres mailowy: spzebocin@op.pl

Wypełnione wnioski można przesłać skanem na wyżej wymieniony adres mailowy.

Rekrutacja trwa do 31 marca 2020 r.

2020-03-10 godz. 08:00
KREATYWNA PRZERWA
miniatura

W czasie przerw uczniowie mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Kąciki tematyczne zachęcają do rozmów i rozwiązywania łamigłówek.
Przyświecają temu programowi cele:
• promowanie wśród uczniów bezpiecznej aktywności fizycznej podczas przerw szkolnych oraz doskonalenie ich umiejętności sportowych,
• wdrażanie działań zapobiegających uczniowskiej nudzie, agresji słownej i fizycznej, poprawiających bezpieczeństwo w szkole,
• rozwijanie własnej aktywności społecznej, uczenie się kształtowania więzi z innymi i inicjowania interakcji społecznych, nauka dialogu, konwersacji, dyskutowania, aktywnego słuchania, kompromisu, negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz akceptowania przyjętych zasad podporządkowywania się im,
• integracja społeczności szkolnej.

Tematy przewodnie przerw w ubiegłym tygodniu:
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
• apel
• kolorowanki dla młodszych uczniów,
• przydatne linki na godziny wychowawcze:

https://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/1-marca-narodowy-dzien/archiwum/10958,Materialy-do-pobrania-i-wydrukowania.html

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/dla-uczniow

Żołnierze wyklęci dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej zostali należycie docenieni za walkę o Polskę. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", który upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce.


Międzynarodowy Dzień Pisarzy
Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club. Jego celem jest promowanie literatury, oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie.

Pisarz stwarza wizję życia. Czytelnik może ją przyjąć lub odrzucić, pokochać lub znienawidzić. Jednak obojętność niesie książce śmierć- Jerzy Andrzejewski.

• kolorowanki dla uczniów as I-III
• zagadki dla uczniów klas I-III – opieka SU
• zagadki dla uczniów klas V-VIII

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Kolorowanki z informacją o zagrożonym gatunku.

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-zagrozone
https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-dzikiej-przyrody/

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY


• wierszyki logopedyczne,
• ćwiczenia buzi i języka,
• bańki mydlane,
• piórka, piłeczki pingpongowe i rureczki do ćwiczeń logopedycznych.
https://www.mimowa.pl/gimnastyka-buzi-i-jezyka

2020-03-06 godz. 14:00
CHWYĆ BYKA ZA ROGI - NAGRODY
miniatura

W imieniu organizatorów II Ogólnopolskiego Konkursu ortograficzno plastycznego „CHWYĆ BYKA ZA ROGI” składamy serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom oraz ich Opiekunom.

Odzew na konkurs przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania, a każda nadesłana praca zachwyciła swym wyrazem artystycznym i oryginalnym spojrzeniem na ortografię polską. Mogą Państwo być dumni ze swoich Wychowanków.

Ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac, Komisja Konkursowa powiększyła ilość laureatów, do których nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.
Pocztą mailową natomiast, do wszystkich uczestników konkursu, zostaną wysłane skany dyplomów za udział i podziękowania dla nauczycieli.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

2020-02-28 godz. 11:00
WYNIKI II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO "CHWYĆ BYKA ZA ROGI"
miniatura

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ORTOGRAFICZNO-PLASTYCZNYM "CHWYĆ BYKA ZA ROGI".

Poniżej przedstawiamy wyniki:
kl.I-III

I miejsce ex aequo
MATEUSZ BEDNARZ – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5
ŻORY

SZYMON SIKORSKI – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
BIAŁOGARD

II miejsce
WERONIKA STANIEWSKA – Szkoła Podstawowa nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
WARSZAWA

III miejsce
ANNA RZADKOWSKA – Szkoła Podstawowa im Armii „Kraków”
ŻĘBOCIN

Wyróżnienia
NORBERT ZACHAREL – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
BIAŁOGARD

JULIA KRYSTOSIUK – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Kostycewicza
BIELSK PODLASKI

SZCZEPAN GAŁKA – Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
MAJDAN SIENIAWSKI

kl. IV-VIII

I miejsce ex aequo
ADRIAN PELCZARSKI– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
OLESZYCE

MICHAŁ CZAJKOWSKI – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
OLESZYCE

MAJA SUCHOCKA – Szkoła Podstawowa im. W. Górskiego
PAMIĄTKA

II miejsce
KAMILA SZLACHTA – Zespół Szkół im. Jana Pawła II
GODOWA

III miejsce
NIKOLA KAMIŃSKA – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów bitwy o Tarłów 1945r.
TARŁÓW

Wyróżnienia
KACPER BARAN – Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
MAJDAN SIENIAWSKI

JULIA ALEKSIEWICZ – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ŚWIEBODZIN

PATRYK WIERZBICKI – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3
BYDGOSZCZ

NATALIA KLEMAREWSKA – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera
EŁK

PAULA DOMEREDZKA – PSP im. Adama Mickiewicza
UJAZD

OLIWIA NALEPA - Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy RATAJE SŁUPSKIE

2020-02-28 godz. 08:00
CYRK SZOK W NASZEJ SZKOLE
miniatura

Zapraszamy na fotorelację! :)

2020-02-28 godz. 14:00
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
miniatura

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.


Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
a) kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
- gorączka
- kaszel
- duszność
b) kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa ;
- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym );
- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
• lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.
Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
• lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?
• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
• osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
• ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.
Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:
• pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.
Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:
• Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
• W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
• Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
• Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.
Wirus przenosi się:
a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające
w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.


Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov
Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)
Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):
wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.
Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),
- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.
na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.


2020-02-26 godz. 08:00
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ
miniatura

W dniach od 3 marca do 31 marca 2020 r. trwają zapisy dzieci do Oddziału Przedszkolnego – rocznik 2014 (6-latki), 2015 (5-latki).
Wnioski do pobrania w sekretariacie.

W dniach od 3 marca do 31 marca 2020 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej.
Wnioski do pobrania w sekretariacie.

2020-02-24 godz. 08:00
"CHWYĆ BYK ZA ROGI" - ZAKŁADKA
miniatura

Zapraszamy do galerii nadesłanych prac. Kategoria: Zakładka ortograficzna do książki

2020-02-24 godz. 08:00
"CHWYĆ BYKA ZA ROGI" NADESŁANE PRACE
miniatura

Zapraszamy do galerii nadesłanych prac.
Kategoria: Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.

2020-02-19 godz. 11:00
Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek
miniatura

To święto obchodzimy 16 lutego w całej Europie. Jego celem jest docenienie pracy listonoszy i doręczycieli przesyłek, którzy przecież nie mają łatwo - wystarczy wspomnieć, że psy uważają ich za jednych z największych wrogów. Warto wiedzieć, że w Polsce mamy swoje własne święto – Dzień Poczty Polskiej, które przypada na 18 października.

Znienawidzeni przez psy, uwielbiani przez emerytów. Listonosze w swoje święto nie mają niestety wolnego, w dalszym ciągu są bowiem niezastąpieni. Mimo iż w dobie cyfryzacji listowa korespondencja towarzyska praktycznie umarła, ktoś przecież musi dostarczać listy z urzędów i instytucji, paczki, przesyłki i przekazy pocztowe. Dzień Listonosza ma na celu wyróżnienie niełatwej pracy dzielnych doręczycieli i doręczycielek, którzy regularnie zmagać się muszą nie tylko z kaprysami pogody, ale również klientów. Każdego dnia listonosz w Polsce dostarcza nawet 26 kilogramów przesyłek, więc jego praca jest równie wymagająca fizycznie, co psychicznie.

Dawniej listonosze cieszyli się wielkim szacunkiem, nie istniały bowiem firmy kurierskie, przez co umundurowani pracownicy poczty byli ostatecznymi pośrednikami między nadawcami i adresatami. Listonosze doczekali się nawet znanej na całym świecie bajki, opowiadającej o niezwykłych przygodach Pata i jego przyjaciela – z oczywistych względów – kota. W Stanach Zjednoczonych zaś 4 lutego obchodzony jest nieoficjalnie „Thank a Mailman Day”, czyli dzień, w którym ludzie okazują wdzięczność listonoszom.

W naszej szkole gościliśmy Pana Krzysztofa - Listonosza. Dzieci miały okazję zapoznać się z jego pracą, obowiązkami i trudnościami, z jakimi boryka się na co dzień. Dowiedziały się też, jaką drogę pokonuje przesyłka od nadawcy do adresata. Rozmowa z gościem uświadomiła dzieciom znaczenie znajomości swojego imienia i nazwiska, a także własnego adresu zamieszkania.
Dziękujemy za przybycie.

2020-02-18 godz. 11:00
STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA - WYNIKI
miniatura

W dniu 18 lutego miało miejsce w naszej Szkole wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów i uczestników Stypendiady Wczesnoszkolnej.


Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych konkursów Stypendiady Wczesnoszkolnej.

Konkurs plastyczny „Plastuś” dla klas pierwszych.
Kacper Czekaj – wyróżnienie („Pocztówka”)
Anna Rzadkowska – wyróżnienie („Pocztówka”)
Gabriela Nowak – wyróżnienie („Okładka”)

Konkurs czytelniczy – klasa II
Oliwia Banaś – wyróżnienie
Amelia Miłek – wyróżnienie

Konkurs plastyczny – klasa II
Karolina Miernik – II miejsce

Konkurs czytelniczy – klasa III
Jakub Kubik – wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy Laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział.

2020-02-10 godz. 08:00
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
miniatura

Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Podczas obchodów DBI 2020 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Nasza Szkoła została zgłoszona do udziału w DBI.
W dniach od 10 lutego do 28 lutego 2020r. podejmiemy się wykonania niżej zaplanowanych działań.

Proponowane Działania – Dzień Bezpiecznego Internetu
• Zgłoszenie inicjatywy na portalu dbi.pl.
• Umieszczenie informacji o DBI na stronie internetowej szkoły
• Gazetki klasowe.

Proponowane działania w klasach:
I – III
1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na podstawie scenariuszy www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl – wychowawcy lub nauczyciel
Materiały do pobrania
https://www.edukacja.fdds.pl/
1. Zapoznanie uczniów z adresami bezpiecznych stron i zachęcenie do korzystania z nich – wychowawcy
2. Przygotowanie gazetek ściennych w klasach na temat ” Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem ” -wychowawcy

V- VIII
1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat cyberprzemocy oraz zasad bezpiecznego korzystania z Sieci, – wychowawcy
https://www.edukacja.fdds.pl/
2. Wykonanie gazetki na szkolnym korytarzu o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie
3. Przygotowanie gazetek ściennych w klasach na temat ,,Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem ” – uczniowie z wychowawcami.
https://www.orange.pl/poradnik/twoj-internet/cyberbezpieczenstwo-kompendium-wiedzy/

Strony
• www. sieciaki.pl- bezpieczne zachowania w sieci
• fundacja.orange.pl/kurs/ Bezpiecznie Tu i Tam
• www.dzieckowsieci.pl-strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.
• akademia.nask.pl
• https://dyzurnet.pl
• http://helpline.org.pl
• uwaznirodzice.pl
• www.saferinternet.pl– oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

2020-01-15 godz. 08:00
1% dla Szkoły Podstawowej
miniatura

Aby wesprzeć działalność Szkoły wystarczy na zeznaniu podatkowym przekazać 1 % podatku na:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA
KRS 0000052078
wpisując jako cel szczegółowy:
Dla Szkoły Podstawowej w Żębocinie

2020-01-08 godz. 08:00
Konkurs CHWYĆ BYKA ZA ROGI
miniatura

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Plastycznym w roku szkolnym 2019/2020 CHWYĆ BYKA ZA ROGI.

Konkurs honorowym patronatem objęli:
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic - Grzegorz Cichy

Regulamin konkursu :

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Prace należy nadsyłać do 10 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres; Szkoła Podstawowa im. Armii ,,Kraków' w Żębocinie, Żębocin 65, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie lub składać osobiście w sekretariacie szkoły. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły 29 lutego 2020 r. zs-zebocin.d2.pl
3. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pocztowego.
5. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach (wyjątek konkurs wewnętrzny w danej szkole).
7. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
8. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna – nie będą brane pod uwagę.
9. Każda praca powinna posiadać metryczkę

Imię i nazwisko dziecka,
Klasa/wiek,
Adres szkoły,
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna,
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
I grupa klasy I - III
II grupa klasy IV -VIII

Formuła i zadania konkursu:

1. Grupa pierwsza klasy I-III Zakładka ortograficzna do książki.
Technika dowolna

2. Grupa druga klasy IV-VIII Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.

Technika dowolna, format: A4 lub A3

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
1.Samodzielność wykonania pracy
2.Oryginalność i pomysłowość
3.Staranność

Cele konkursu:

1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

Nagrody:

1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

2. Dla każdego uczestnika i nauczyciela przewidziany jest dyplom w wersji elektronicznej .


Serdecznie zapraszamy !!!

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: p. Ewa Szczygieł i p. Barbara Madej.
Kontakt Tel. 12 386 45 42

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Armii ,,Kraków” w Żębocinie konkursie ortograficzno plastycznym ,,Chwyć Byka za Rogi”

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................ w Konkursie Ortograficzno Plastycznym ,,Chwyć Byka za Rogi”
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).
3. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

Data, podpis rodzica/opiekuna dziecka

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta