Liczba odwiedzin: 144755Wtorek, 2019-10-22

Aktualności


Wybierz rok:

2019-10-17 godz. 12:30
KODOWANIE 17.10.2019
miniatura

W dniu 17 października (czwartek) w godz. 12:30-15:00 na zajęciach świetlicowych odbędą się zajęcia z kodowania. Uczniowie klas starszych zapoznają kolegów i koleżanki z klas młodszych z robotami.

2019-10-16 godz. 08:00
Bicie rekordu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
miniatura

16 października o 12.00 w całej Polsce rozpocznie się akcja próby pobicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób. Uczniowie, rodzice, pracownicy oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żębocinie także wezmą udział w akcji.
Chętnych do wspólnego bicia rekordu prosimy o kontakt z lokalnymi koordynatorami P. Ewą Szczygieł, P. Barbara Madej

Od 2013 roku, z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, dzień 16 października obchodzony jest jako Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

2019-10-16 godz. 12:00
BICIE REKORDU W RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ
miniatura

W środę, 16 października 2019 roku, w samo południe na świetlicy Szkoły Podstawowej im. Armii ,,Kraków” w Żębocinie rozpoczął się Maraton w Resuscytacji Krążeniowo–Oddechowej związany z próbą bicia rekordu Guinessa w udzielaniu pierwszej pomocy.

Już po raz drugi nasza społeczność przyłączyła się w ten sposób do akcji organizowanej co roku przez WOŚP, która w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca promuje w całej Polsce naukę pierwszej pomocy przedmedycznej.

Akcję bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu RKO wsparli: uczniowie klas 0-VIII, gościnnie uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej z Ostrowa wraz z opiekunem Panem Andrzejem Olendrem, nauczyciele, rodzice, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy, Naczelnik Ruchu Drogowego w Proszowicach podkomisarz Paweł Burda, asp. Anna Gąsior, asp. Elżbieta Kowal,sołtysi: Adam Kaczmarczyk, Robert Gajda, Grzegorz Słaby.

Jesteśmy dumni, że mamy udział w pobitym rekordzie. Najważniejsze jednak jest to, że dzieci chętnie uczą się pierwszej pomocy! Mamy nadzieję, że w razie potrzeby będą miały odwagę, aby tę wiedzę wykorzystać w ratowaniu drugiego człowieka.

Drodzy uczestnicy Akcji, dziękujemy za Wasze zaangażowanie!
Drodzy rodzice, opiekunowie, nauczyciele – dbajcie o rozwój umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez dzieci!

2019-10-16 godz. 10:35
BEZPIECZNA PRZERWA
miniatura

W ramach akcji Odblaskowa Szkoła nasi uczniowie wzięli udział w przedsięwzięciu BEZPIECZNA PRZERWA. Uczniowie zostali zostali zapoznani z zasadami BHP na terenie szkoły.

2019-10-16 godz. 11:00
KIEROWCO, ZWOLNIJ!
miniatura

16 października 2019 roku proszowiccy policjanci w składzie Naczelnik Ruchu Drogowego w Proszowicach podinspektor Paweł Burda, asp. szt. Anna Gąsior, asp. Elżbieta Kowal wraz z uczniami Szkoły Podstawowej IM. Armii KRAKÓW w Żębocinie, w miejscowości Żębocin, przeprowadzili akcję KIEROWCO, ZWOLNIJ!

Akcja profilaktyczno–edukacyjna była kolejnym działaniem w ramach Małopolskiego Konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA, promującego bezpieczeństwo na drodze. Celem akcji było przeprowadzenie przez funkcjonariuszy kontroli drogowej pojazdów, a w konsekwencji przypomnienie prowadzącym o bezpiecznej jeździe, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

W ramach prowadzonych działań kierujący naruszający przepisy ruchu drogowego otrzymywali zamiast mandatu cytrynę i upominek od uczniów, natomiast wzorowi kierowcy nagradzani byli cukierkiem i miłym upominkiem.

Uczniowie biorący udział w akcji profilaktycznej mieli możliwość zapoznania się z pracą policjantów w terenie, a także przepisami ruchu drogowego. Akcja cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów.

2019-10-14 godz. 08:00
TYDZIEŃ KODOWANIA
miniatura

W tym tygodniu (14-18 października)prowadzony jest w naszej szkole TYDZIEŃ KODOWANIA realizowany na zajęciach świetlicowych.

2019-10-08 godz. 08:00
CHWYĆ BYKA ZA ROGI
miniatura

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Plastycznym w roku szkolnym 2019/2020 CHWYĆ BYKA ZA ROGI.

Konkurs honorowym patronatem objęli:
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic - Grzegorz Cichy

Regulamin konkursu :

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Prace należy nadsyłać do 10 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres; Szkoła Podstawowa im. Armii ,,Kraków' w Żębocinie, Żębocin 65, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie lub składać osobiście w sekretariacie szkoły. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły 29 lutego 2020 r. zs-zebocin.d2.pl
3. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pocztowego.
5. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach (wyjątek konkurs wewnętrzny w danej szkole).
7. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
8. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna – nie będą brane pod uwagę.
9. Każda praca powinna posiadać metryczkę

Imię i nazwisko dziecka,
Klasa/wiek,
Adres szkoły,
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna,
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
I grupa klasy I - III
II grupa klasy IV -VIII

Formuła i zadania konkursu:

1. Grupa pierwsza klasy I-III Zakładka ortograficzna do książki.
Technika dowolna

2. Grupa druga klasy IV-VIII Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.

Technika dowolna, format: A4 lub A3

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
1.Samodzielność wykonania pracy
2.Oryginalność i pomysłowość
3.Staranność

Cele konkursu:

1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

Nagrody:

1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

2. Dla każdego uczestnika i nauczyciela przewidziany jest dyplom w wersji elektronicznej .


Serdecznie zapraszamy !!!

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: p. Ewa Szczygieł i p. Barbara Madej.
Kontakt Tel. 12 386 45 42

2019-10-07 godz. 08:00
AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA
miniatura

Aby pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń, jak co roku Puchatek organizuje dla klas I program AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole czy w czasie zabawy.
CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
przekazanie uczniom klasy I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia,
wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
KOORDYNATOR: p. Ewa Szczygieł
OKRES TRWANIA PROGRAMU: rok szkolny 2019/2020

ZASADY PROGRAMU:
Koordynator realizuje program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych z uczniami.
Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciel przekazuje uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Akademii Bezpiecznego Puchatka.
W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA.

2019-10-07 godz. 08:00
ODBLASKOWA SZKOŁA
miniatura

Nasza szkoła przystąpiła po raz X do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA.

,,Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.”

W najbliższych dniach przedstawiony zostanie harmonogram działań.
Zachęcamy Rodziców do współpracy w realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Opiekunami akcji jest Pani Ewa Szczygieł i Pani Barbara Madej.

2019-10-07 godz. 08:00
“JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIÓW 0 – III
miniatura

I. CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym.
2. Kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
3. Kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.
4. Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów, nieuwagi i błędów.
5. Wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

II. ORGANIZACJA KONKURSU.
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Żębocinie
2. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: mgr Ewa Szczygieł, mgr Barbara Madej.
3. Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas 0 -III.
4. Termin konkursu: 20.10.2019

III. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH OD UCZESTNIKÓW KONKURSU.

1. Wiadomości z zakresu przepisów o ruchu drogowym, znaków i sygnałów
drogowych.
2. Znajomość znaków i sygnałów znajdujących się w określonych miejscach np. na drodze ucznia do szkoły, przed szkołą.
3. Znajomość zasad bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego lub pasażera.
4. Rozwiązywanie zadań testowych dotyczących znaków i sygnałów drogowych, bezpiecznego zachowania się uczestników ruchu drogowego.
5. Ułożenie rymowanki, wierszyka lub tekstu na temat znaków drogowych, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
6. Rozpoznawanie i nazywanie dźwięków i sygnałów związanych z ruchem drogowym.
7. Wykonanie pracy plastycznej w trakcie konkursu

2019-10-07 godz. 08:00
Kampania „Znamię! Znam je?”
miniatura

W tym roku Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów rozpoczęła kampanię edukacyjną „Znamię! Znam je?”, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży
Nasza szkoła bierze udział w tej kampanii.

Dzięki lekcjom w klasie siódmej i ósmej uczniowie:
nabędą umiejętności rozpoznania czerniaka oraz nauczą się regularnego samobadania skóry a przede wszystkim, poznają czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na czerniaka i zastosują zasady ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu uchronią się, przed tym groźnym nowotworem.

W ramach kampanii po raz drugi w Polsce organizowany jest „Tydzień Świadomości Czerniaka” w dniach 24-30 maja. W Szkole Podstawowej w Żębocinie przewidziane są dodatkowe działania na rzecz uświadamiania społeczeństwu o tym zagrożeniu.

2019-10-04 godz. 08:00
ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
miniatura

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM)(ang.World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października.

9. edycja akcji (ŚDTM 2019) odbyła się 4 października 2019.
W Akcji brało udział 5862 szkół z całego Świata. Nasza Szkoła jako jedyna w Gminie Proszowice przystąpiła do sprawdzania wiedzy matematycznej w formie przyjaznego egzaminu.

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Zachęciła do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli dali przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Pomysłodawcą akcji jest Andrzej Grabowski, matematyk i trener lekkiej atletyki. Twórca kart matematycznych Grabowskiego „Tabliczka mnożenia” i Mistrzostw Polski w Tabliczce Mnożenia. Wielokrotnie wyróżniany za swoje osiągnięcia dydaktyczne i sportowe. Strona wydarzenia:www.wmtday.org

Opiekunami akcji były P. Ewa Szczygieł, P. Halina Gierka, P. Barbara Madej

2019-09-24 godz. 08:00
WYCIECZKA DO PSZCZYNY
miniatura

24 września uczniowie kl. VII i VIII naszej szkoły wraz uczniami zaprzyjaźnionej szkoły w Karwinie udali się na długo wyczekiwaną wycieczkę do Pszczyny. Celem naszego wyjazdu było zwiedzenie Muzeum Zamkowego i stajni Książęcych w Pszczynie oraz wizyta w położonych nieopodal malowniczych ogrodach Kapias.

Pobyt w Pszczynie rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Zamkowego. Mogliśmy tam podziwiać wspaniale umeblowane komnaty, sypialnie, łazienki, piękne obrazy, porcelanę oraz trofea myśliwskie. Wnętrza zamku wywarły na nas ogromne wrażenie. Najbardziej podobał nam się westybul, czyli duży hol ze schodami paradnymi, sala lustrzana, w której do dziś odbywają się koncerty i ważne uroczystości, pokój myśliwski wypełniony rożnego rodzaju porożami oraz potężna biblioteka. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy pani przewodniczki, która na koniec oprowadziła nas także po Stajniach Książęcych. Po długim zwiedzaniu zmęczeni, ale pełni wrażeń udaliśmy się na pszczyński Rynek, gdzie mieliśmy przyjemność delektować się pysznymi pączkami.

Niewątpliwa atrakcją był również spacer po urokliwym Zabytkowym Parku Pszczyńskim.
Naszym celem była Polana „Trzy Dęby” – to jedno z wielu miejsc pamięci w Pszczynie. Rozciąga się ona w zachodniej, dzikszej części parku zamkowego, nieopodal Pokazowej Zagrody Żubrów. Nazwę swą uroczysko to zawdzięcza rosnącym tu niegdyś okazałym dębom. Miejsce to jest nam szczególnie bliskie, ponieważ to właśnie tu spoczywają ciała polskich żołnierzy z 6. Dywizji Piechoty Armii Kraków, którzy po wkroczeniu hitlerowców do Pszczyny zostali rozstrzelali - w parku zamkowym.

Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta w ogrodach Kapias.
Ogrody te swą historią sięgają do roku 1979, kiedy to właściciel Bro¬nisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny. Obecnie, ogrody prezentują niezwykle bogatą ofertę przyrodniczą. Na terenie dwóch ogrodów - Nowego i Starego znajdują się przepiękne okazy, które w połączeniu z architekturą ogrodową tworzą niezwykłe, pełne kolorów i kwiatowych zapachów miejsce.

Późnym wieczorem, zadowoleni i uśmiechnięci wróciliśmy do domu,
To był naprawdę udany dzień i mamy nadzieję, że wspólnie zwiedzimy jeszcze niejedno ciekawe miejsce. Wszak żyjemy w pięknym kraju, który warto poznawać i podziwiać.

2019-09-24 godz. 08:00
WYCIECZKA DO PSZCZYNY
miniatura

ZDJĘCIA - II CZĘŚĆ

2019-09-17 godz. 08:00
ŚWIĘTO SZKOŁY
miniatura

Dnia 17 września 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 30 rocznicy nadania szkole imienia Armii Kraków.
Uroczystość poprzedzona została przygotowaniem odpowiedniego na tę okoliczność wystroju świetlicy szkolnej, gdzie miała miejsce akademia.

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły
i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie przybliżono historię II wojny światowej oraz historię żołnierzy Armii Kraków, a więc patrona naszej szkoły.

Trudną prawdę historyczną dotyczącą realiów pierwszych dni drugiej wojny światowej zarówno w Warszawie, jak i w Gdańsku, a także w naszej okolicy oddały treści ról, wierszy i piosenek, które recytowali i śpiewali uczniowie klasy V i VIII.

Szczególną wymowę miała inscenizacja przedstawiająca piękną białą panią - Polskę męczoną przez Niemców (czarne postacie) i Rosjan (czerwone postacie). Całe to patriotyczne przedstawienie przepełnione było na wskroś symboliką walki dobra ze złem.

Podczas przedstawienia rozbrzmiewały pieśni zagrzewające do walki, wiersze traktujące o smutnej i tragicznej doli polskich żołnierzy i ich rodzin oraz piosenki partyzanckie. Aby oddać atmosferę tamtych tragicznych dni podczas akademii zabrzmiały takie pieśni jak: „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Hymn Polski podziemnej”, „Chłopaki z AK” oraz przejmująca „Modlitwa obozowa.”

Uczennica klasy piątej – Natalia Gajda przepięknie wykonała niezwykle wzruszającą pieśń „Dziś idę walczyć Mamo”.

Zwieńczeniem uroczystości było wykonanie piosenki o żołnierzach niezłomnych: „Wstanę na każde Twoje zawołanie Polsko”.
W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna.
Rangę doniosłości tego wydarzenia uczestnicy uroczystości podkreślili poprzez stroje galowe.

Akademię przygotowały panie: Aleksandra Melczewska, Beata Marciniak i Eliza Drohomirecka. Uroczystość została uświetniona piękną grą na pianinie w wykonaniu księdza Krzysztofa Olszewskiego oraz przedstawiciela rodziców - pani Justyny Gajda.

Po zakończeniu tej historyczno-patriotycznej akademii wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, wychowawcami oraz z księdzem proboszczem parafii Żębocin udali się na cmentarz parafialny gdzie uroczyście złożyli wiązankę kwiatów oraz znicze na grobie żołnierzy Armii Kraków.

Na cmentarzu modlono się za poległych na polu chwały żołnierzy Armii Kraków. Pani Halina Gierka odczytała Apel Poległych, a cała społeczność szkolna odpowiadała: Chwała bohaterom! Następnie odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”. Tą modlitwą za naszą ojczyznę zakończyła się uroczystość 30 rocznicy nadania naszej szkole imienia Armii Kraków.

2019-09-01 godz. 08:00
80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - UROCZYSTOŚCI W PSZCZYNIE
miniatura

1 września w powiecie pszczyńskim obchodzona była 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Hołd poległym żołnierzom Armii „Kraków” oddali samorządowcy, przedstawiciele pszczyńskich organizacji i instytucji, a także delegacje z Proszowic, Radłowa i Tarnowa.
Poczet sztandarowy naszej szkoły miał zaszczyt uczestniczyć w tym patriotycznym wydarzeniu.

Po mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, uczestnicy uroczystości przemaszerowali na cmentarz wojenny POD TRZEMA DĘBAMI, gdzie spoczywa 205 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali życie 1 i 2 września 1939 roku w walce z wojskiem niemieckim oraz 20 Powstańców Śląskich i harcerzy z Pszczyny, którzy zostali rozstrzelani 4 września 1939 roku przez niemieckiego najeźdźcę.
Kwiaty i znicze pod pomnikiem złożyli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy i delegacje z powiatu pszczyńskiego, Proszowic, Radłowa i Tarnowa, przedstawiciele instytucji i organizacji, młodzież i dyrektorzy szkół, a także krewni poległych pod Pszczyną.

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia, fot. Andrzej Grynpeter

2019-06-30 godz. 08:00
AUTOSTRADA KLUCZOWYCH KOMEPTENCJI
miniatura

AUTOSTRADA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019 r.

Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach, Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Szkoła Podstawowa w Żębocinie, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Klimontowie.

Główne zadania:
- Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno-przyrodniczej w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum
- zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum
- Warsztaty programowanie i robotyka w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum
- Warsztaty komputerowe w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum - Międzyszkolna pracownia przyrodnicza
- zajęcia w terenie
- Doskonalenie nauczycieli w zakresie informatycznym oraz metody eksperymentu w dydaktyce

Rekrutacja do projektu: wrzesień 2017 r. oraz wrzesień 2018 r. w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.
Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 182 477 zł.
W tym dofinansowanie projektu z UE: 1 855 105,75 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2019-06-30 godz. 08:00
AUTOSTRADA KLUCZOWYCH KOMEPTENCJI
miniatura

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką równościową.

1) Realizacja równości szans podczas rekrutacji

https://szkola1.edupage.org/text/?text=text/text40&subpage=3


2)Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/


3)Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
11.04.2018

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

2019-06-19 godz. 08:00
"OLIMPUSEK"
miniatura

W tym roku szkolnym w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek” z edukacji polonistycznej i z edukacji matematycznej dla uczniów klasy I.

Klasyfikacji uczestników Olimpiady dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy.Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpusek”:
Szymon Gorczyca – 6 miejsce, dyplom lauretata
Nikodem Melczewski – 9 miejsce, dyplom laureata
Paulina Walczyk - 19 miejsce, dyplom uznania
Patrycja Gąsior – 26 miejsce, dyplom uznania

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Polonistycznej „Olimpusek”:
Nikodem Melczewski – 8 miejsce, dyplom laureata
Amelia Miłek – 11 miejsce, dyplom laureata
Szymon Gorczyca – 12 miejsce, dyplom laureata
Jakub Słodowski – 26 miejsce, dyplom uznania.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach wiedzy.

2019-06-19 godz. 08:00
POŻEGNANIE ÓSMEJ KLASY
miniatura

Do zobaczenia w dorosłym życiu
na innej drodze, na innym szlaku.
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
wśród masy pytań w pełnym plecaku.
Otwarci, prawi, pełni miłości,
idźmy odważnie przez nasze życie,
by w końcu drogi bez wątpliwości,
w lustro popatrzeć na swe odbicie.

Pożegnanie to czas rozważań i refleksji - smutny, ale jak wiele wnoszący w życie każdego człowieka, gorzki - ale nieunikniony. Czy więc tylko smutek i gorycz przepełniają nasze serca? Nie, towarzyszy im radość. Radość - bo mogliśmy stanowić cząstkę tej szkoły, bo poznaliśmy wyjątkowych ludzi, bo doceniono nas i wysłuchano, bo pokazano nam właściwą drogę życia, nauczono, jak bezpiecznie pokonywać jej wyboje i nieoznakowane zakręty.
Nie ma prawdziwszej, wspanialszej radości na świecie od tej, gdy widzi się wielkie serce otwarte dla drugiego” – powiedział Johann Wolfgang Goethe.

Takie serca mieliście Wy, nasi pedagodzy. Drodzy nauczyciele, gdyby nie Wasza cierpliwość, spokój, niejednokrotnie poświęcenie własnego czasu, wiara w nasze siły, nie udałoby się nam. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nasze zachowanie świadczyło o wdzięczności, jaką chcemy dziś wyrazić, ale z całego serca doceniamy wysiłek, który włożyliście w naszą edukację. I za to jeszcze raz dziękujemy.

Szanowna Pani Dyrektor, drodzy Nauczyciele wszyscy Pracownicy Szkoły, mamy nadzieję, że zapiszemy się w Państwa pamięci pozytywnie i ciepło. Dziękujemy po raz ostatni:
Natalia Dziura, Piotr Gajda, Sandra Gajda, Bartosz Nowak, Oliwia Sowa, Marcin Urbański, Aleksandra Wcisło
Absolwenci kl.VIII Szkoły Podstawowej im. Armii „Kraków” w Żębocinie

2019-06-07 godz. 13:00
Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficzno - Plastycznego ,,Chwyć byka za rogi”
miniatura

W przyszłym tygodniu sprawozdanie z konkursu – teraz WYNIKI.

Wszystkim bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok.


Kategoria 1 klasy I-III

1 miejsce
Wiktor Nieścior kl.II Szkoła Podstawowa w Łosińcu

2 miejsce
Milena Zielińska kl. III
Szkoła Podstawowa nr 27 w Warszawie

3 miejsce
Aurelia Karpowicz kl .I
Szkoła Podstawowa w Gdańsku
Towarzystwo Edukacyjne Vizja

Wyróżnienia:
Neomi Hara Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach
Nikola Zając Szkoła Podstawowa w Mordarce
Zofia Nadolska Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu

Kategoria 2 klasy IV-VI

1 miejsce
Anna Hajdaniak
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

2 miejsce
Olaf Płatek
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

3 miejsce
Krzysztof Górski
Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie

Wyróżnienia
Maksymilian Bujak
Szkoła Podstawowa nr 75 w Krakowie

Julia Wilczyńska
Szkoła Podstawowa w Kościelcu

2019-05-31 godz. 08:00
CHWYĆ BYKA ZA ROGI
miniatura

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Plastycznym w roku szkolnym 2018/2019 CHWYĆ BYKA ZA ROGI.

Konkurs honorowym patronatem objęli:
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic - Grzegorz Cichy
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach - Katarzyna Wawrzeń
Patronat medialny - Internetowy Kurier proszowicki

Regulamin konkursu :

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Prace należy nadsyłać do 31 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres; Szkoła Podstawowa im. Armii ,,Kraków' w Żębocinie, Żębocin 65, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie lub składać osobiście w sekretariacie szkoły. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły 7 czerwca 2019r. zs-zebocin.d2.pl
3. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pocztowego.
5. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach (wyjątek konkurs wewnętrzny w danej szkole).
7. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
8. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna – nie będą brane pod uwagę.
9. Każda praca powinna posiadać metryczkę

Imię i nazwisko dziecka,
Klasa/wiek,
Adres szkoły,
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna,
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
I grupa klasy I - III
II grupa klasy IV -VI

Formuła i zadania konkursu:

1. Grupa pierwsza klasy I-III Zakładka ortograficzna do książki.
Technika dowolna

2. Grupa druga klasy IV-VI Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.

Technika dowolna,format: A4 lub A3
Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
1.Samodzielność wykonania pracy
2.Oryginalność i pomysłowość
3.Staranność

Cele konkursu:

1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

Nagrody:

1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

2. Dla każdego uczestnika i nauczyciela przewidziany jest dyplom w wersji elektronicznej .


Serdecznie zapraszamy !!!

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: p. Ewa Szczygieł i p. Barbara Madej.
Kontakt Tel. 12 386 45 42
załączniki do druku znajdują się na stronie http://www.24ikp.pl/info/konkursy/20190312zarogi/art.php

2019-05-21 godz. 08:00
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO-PLANETA
miniaturaNajlepsze wyniki - test
Kategoria Maluch
Julia Rosiek - wynik bardzo dobry

Kategoria Młodzik
Sandra Gajda – wynik bardzo dobry

Dyplomy wyróżnienia otrzymali:
Damian Słodowski
Piotr Gajda
Oliwia Sowa
Natalia Dziura

W konkursie prac indywidualnych na temat: "Piękno polskiej przyrody i jej ochrona” wyróżniono pracę Julii Rosiek.
Serdecznie gratuluję!

Dziękuję wszystkim Uczniom za udział w konkursie.
DMJ

2019-05-19 godz. 08:00
PIKNIK RODZINNY
miniatura

W dniu 19 maja 2019 r. w niedzielne popołudnie, tuż przed Dniem Matki i Dziecka, w naszej szkole zapanowała radosna atmosfera zabawy. Tego właśnie dnia odbył się kolejny już Dzień Rodziny pod hasłem "RODZINA TO MAŁY ŚWIAT STWORZONY PRZEZ MIŁOŚĆ". Piknik odbył się dzięki pomocy sponsorów.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i każdej klasy – przygotowały dla swoich Rodzin piękny program artystyczny. Były piosenki, tańce, najpiękniejsze wiersze. Imprezę uświetniał grill oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszystkim organizatorom i uczestnikom Pikniku Rodzinnego serdecznie dziękujemy!

2019-05-10 godz. 10:00
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi
miniatura

10 maja 2019 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi, które przypada na dzień 2 maja.

Akademię przygotowali uczniowie klasy czwartej i piątej pod opieką pani Aleksandry Melczewskiej, pani Doroty Makowskiej-Junak oraz pana Mateusza Stopińskiego. Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy czwartej przedstawili widowisko nawiązujące do historii uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zakończyliśmy przepięknym ,,Tańcem z flagą” w wykonaniu uczniów klasy piątej.

2019-05-01 godz. 08:00
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
miniatura

W dniach od 5 marca do 29 marca 2019 r. trwają zapisy dzieci do Oddziału Przedszkolnego – rocznik 2013 (6-latki) i 2014 (5-latki).

Wnioski do pobrania w sekretariacie.

W dniach od 5 marca do 29 marca 2019 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej.

Wnioski do pobrania w sekretariacie.

2019-04-30 godz. 08:00
1% DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
miniatura

Aby wesprzeć działalność Szkoły wystarczy na zeznaniu podatkowym przekazać 1 % podatku na:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA
KRS 0000052078
wpisując jako cel szczegółowy:
Dla Szkoły Podstawowej w Żębocinie

2019-04-22 godz. 08:00
Obchody Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole
miniatura

Na zajęciach, w ramach projektu Autostrada Kluczowych Kompetencji:

- wykonaliśmy plakat informacyjny o 22 kwietnia – Światowym Dniu Ziemi
- zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc ginącym gatunkom roślin i zwierząt
- uczniowie,, wyczarowali z odpadów strój”, a następnie zaprezentowali swoje kreacje wykonane z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu, m.in.: folii, papieru, gazet, opakowań, tektury, torebek foliowych i papierowych, butelek plastikowych, nakrętek, zużytych płyt CD
- Mali Naukowcy z klasy II stworzyli flagę naszego państwa z nakrętek na mapie konturowej Polski

Ponadto od 25.04 do 26.04.2019 r. p. Halina Gierka i p. Teresa Pióro przeprowadziły zbiórkę surowców wtórnych.
DMJ

2019-04-08 godz. 08:00
Autostrada kluczowych kompetencji rok szkolny 2018/2019 II semestr
miniatura

Kolejne nasze zadania wykonane na zajęciach przyrodniczych w ramach projektu Autostrada

1. Rozpoznajemy skały i minerały
Uczniowie klasyfikowali skały ze względu na ich pochodzenie oraz poznali zasady rozpoznawania skał i minerałów. Wykonaliśmy zlepieńca z kryształów soli himalajskiej, żwiru i gipsu. Ułożyliśmy quiz ,,Minerały i skały ’’ na stronie join.quizizz.com.

2. Skarby Ziemi
Sporządziliśmy wystawę skał i minerałów wraz z opisem. Uczniowie wykonali fiszki zawierające informacje o minerałach i skałach.

3. Historia Ziemi zapisana w skałach
Wykonaliśmy własny model skamieniałości z gipsu. Uczniowie na podstawie dostępnych źródeł wiedzy i własnych obserwacji opisali w jaki sposób w skałach powstały skamieniałości. Przygotowane modele uczniowie wykorzystali do zabawy w paleontologów – poszukiwaczy i badaczy skamieniałości.

4. Szlakiem Marco Polo
Odbyliśmy podróż po mapie szlakiem Marco Polo, z Wenecji do Chin. Opisaliśmy poznane kraje, krainy geograficzne, pustynie, rzeki, miasta. Na koniec zrobiliśmy grę planszową ,, Podróże Marco Polo”.

5. Co mają ze sobą wspólnego gąsienica, poczwarka i kolorowe motyle?
Omówiliśmy cykl życia motyla, wykorzystując magnetyczne obrazki przedstawiające różne stadia rozwoju motyla. Wykonaliśmy quiz ,, Cykl życia motyla” na stronie join.quizizz.com.

6. Samopompujący się balonik - doświadczenie
Do butelki wlaliśmy ocet, a do balonika, przy użyciu lejka wsypaliśmy sodę oczyszczaną. Ostrożnie nałożyliśmy balonik na butelkę z octem. Następnie z balonika zamocowanego na butelce przesypaliśmy sodę do octu. Obserwowaliśmy jak balon sam się pompował. Doszliśmy do następującego wniosku: podczas doświadczenia zaszła reakcja chemiczna między sodą a octem, w wyniku której powstał gaz- tlenek węgla(IV). Gaz miał ograniczoną drogę rozprzestrzeniania się, dlatego wypełniał balonik.

7. Gdzie żyją zwierzęta z filmów animowanych?
Wspólnie wybraliśmy zwierzęta, o których zbieraliśmy informacje. Ustaliliśmy, jakie zwierzęta są wzorami naszych bohaterów, gdzie żyją te zwierzęta( kontynent, strefa klimatyczna), jakie są ich zwyczaje. Na mapie świata umiejscowiliśmy w odpowiednim miejscu portrety zwierząt. Dodatkowo na arkuszu papieru zrobiliśmy prezentację. Na koniec przygotowaliśmy quiz ,,Zwierzęta z filmów animowanych” na stronie join.quizizz.com.

8. Zabawa w małych budowniczych pojazdów, mostów z klocków konstrukcyjnych – nauka myślenia przestrzennego

9.Kreślimy naszą pierwszą mapę topograficzną najbliższej okolicy.

10. Co mają ze sobą wspólnego kijanka i żaba?
Omówiliśmy cykl życia żaby, wykorzystując magnetyczne obrazki przedstawiające różne stadia rozwoju żaby. Wykonaliśmy quiz ,, Ciekawostki o żabach” na stronie join.quizizz.com.

11. Wędrujemy z polskim podróżnikiem Kazimierzem Nowakiem przez Afrykę- wykorzystanie fragmentów książki ,,Afryka Kazika”

Uczniowie poznali kulturę starożytnego Egiptu. Zapisali swojego imię za pomocą hieroglifów. Wędrowaliśmy z Kazimierzem Nowakiem przez największą pustynię świata –Saharę. Dotarliśmy do wilgotnych lasów równikowych, gdzie spotkaliśmy najniższych ludzi na świecie – Pigmejów. Zastanawialiśmy się dlaczego Nil może przepłynąć Saharę.

12. Co to jest klinometr i do czego go wykorzystujemy?- zajęcia terenowe

Korzystając z klinometru wyznaczaliśmy wysokość budynku szkoły oraz jednego z rosnących drzew w pobliżu ogrodzenia.

13.Nasze laboratorium chemiczne

Wykonywaliśmy proste doświadczenia chemiczne . Sprawdzaliśmy jak substancje chemiczne zmieniają barwę innych substancji oraz jak dwie ciecze po zmieszaniu dają ciało stałe. Otrzymywaliśmy czyste substancje – oddzielaliśmy muł od wody, zastanawialiśmy czy mleko można odfiltrować oraz zawiesinę kredy.

14. Energia odnawialna wody-wiatru-Słońca
Poznanie nowatorskich rozwiązań produkcji ,,czystej energii” z energii słonecznej, wiatru i wody. Uczniowie wytwarzali energię elektryczną wykorzystując do tego jedynie siłę wiatru, wody i energię słoneczną - wykorzystanie modelu demonstracyjnego.

15.Jak zrobić polimerowego robaka?
Uczniowie samodzielnie stworzyli polimerowego robaka z dwóch proszków i wody.
Do wykonania tego eksperymentu wykorzystaliśmy:
Elementy zestawu Fun blob:
- alginian sodu
- mleczan wapnia
- zielony barwnik (w pastylce)
- strzykawkę
- patyczki do mieszania
- dużą probówkę
- wodę
- miseczki
Przebieg eksperymentu:
Do jednej z miseczek nalewamy wody.
Wsypujemy mleczan wapnia i dokładnie mieszamy.
Do probówki nalewamy wody.
Do probówki wrzucamy pastylkę barwiącą i dosypujemy alginian sodu.
Po tym czasie substancję przelewamy do pustej miseczki. Zakręcamy probówkę i intensywnie wstrząsamy. Oczekujemy 30 - 60 minut Po tym czasie substancję przelewamy do pustej miseczki. Mieszaninę nabieramy do strzykawki i wciskamy do wcześniej przygotowanego roztworu mleczanu wapnia. Wyjmujemy ,,robaka" z miseczki.
Dlaczego płyn zamienił się w Fun bloba?
Cząsteczki alginianu sodu po wlaniu do roztworu mleczanu wapnia zaczynają błyskawicznie łączyć się ze sobą w długie łańcuchy cząsteczkowe, które nazywamy też polimerowymi.
Powstała substancja staje się żelem.

16. Badanie wody, gleby, powietrza – zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, wykorzystanie Walizki Eko-Badacza
- badanie wody, w tym określanie poziomu fosforanów (PO4), azotanów (NO3), azotynów (NO2), pH oraz twardości wody, a także badanie osadów i obserwacje wielu innych czynników związanych z wodą.
- badanie gleby, w tym składu i składników gleby (testy reagentami na zawartość fosforanów, azotanów, amonu oraz oznaczanie pH gleby), organizmów glebowych, procesu glebotwórczego,
- obserwacje drobnych organizmów zwierzęcych, lądowych i wodnych, w tym bioindykatorów,
- obserwacje roślinności, w tym ich zależności od jakości wody i gleby

17.Zajęcia o tematyce równości:
Moja mama jest hydraulikiem.
Czy naprawdę chłopcy nie płaczą?
Jak podejmować decyzje w grupie?
Jak zachować się w sytuacjach konfliktowych?

DMJ

2019-03-12 godz. 08:00
Warsztaty logopedyczne dla Rodziców
miniatura

12 marca 2019 roku odbyły się w naszej szkole Warsztaty logopedyczne dla Rodziców przy współudziale dzieci z oddziału przedszkolnego.

Celem warsztatów było:
popularyzowanie wiedzy z zakresu rozwoju mowy dziecka piecio i sześcioletniego,
zapoznanie rodziców z ćwiczeniami usprawniającymi narządy mowy i przygotowującymi dzieci do prawidłowej artykulacji głosek,
wzmacnianie więzi rodzinnych, nawiązanie bliższych kontaktów rodziców i dzieci poprzez wspólne zabawy logopedyczne.

Każdy rodzic został zaopatrzony w materiały warsztatowe, w podstawowe ćwiczenia aparatu mowy oraz w informacje o prawidłowym ich funkcjonowaniu.
Niespodzianką dla rodziców był fakt, że ,,musieli” uczestniczyć w ćwiczeniach. Początkowo nieśmiało ale z każdym kolejnym ćwiczeniem można było zauważyć pełne zaangażowanie rodziców.
Warsztaty przebiegały w bardzo milej atmosferze.


Rozwój mowy dziecka jest procesem niezwykle ważnym dla funkcjonowania dziecka. Pierwszym i najważniejszym nauczycielem mowy jest Rodzic i to ich wiedza może przyczynić się do szybszego wykrycia nieprawidłowości w rozwoju mowy ich pociech.

Co powinno niepokoić rodziców

Jeśli dziecko nie wypowiada jakiejś głoski, wsuwa język między zęby, powtarza głoski, zacina się, jego mowa nie jest zrozumiała dla otoczenia; mówi przez nos itp.
Jeśli dziecko siedzi z otwartymi ustami, nadmiernie się ślini, ma problemy z gryzieniem i połykaniem;
Jeśli dziecko często łapie infekcje górnych dróg oddechowych;
Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko ma problemy ze słuchem;
Jeśli budowa narządów artykulacyjnych (policzków, języka, zębów, podniebienia, warg) wzbudza podejrzenie o nieprawidłowości;
Jeśli dziecko nie komunikuje się z rówieśnikami, bądź jego zachowanie odbiega od normy.

Cel ćwiczeń oddechowych:
(za Danuta Emilutą – Rozya)
wyrobienie oddechu przeponowego,
poszerzanie pojemności płuc,
rozróżnianie fazy wdechu i wydechu,
wydłużenie fazy wydechowej,
wyćwiczenie mówienia tylko na wydechu,
dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi,
zsynchronizowanie pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.


Dziecko oddychające nieprawidłowy sposób narażone jest na:
niedostateczne dotlenienie organizmu – ograniczona pojemność płuc.
Częste infekcje górnych dróg oddechowych,
zaburzenia płynności mowy – niewłaściwe fazy oddechowe,
wadami wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, miedzyzębowość) dzieci, które niewłaściwie oddychają maja najczęściej problemy z pionizacja języka,
wiotkość mięśni warg i policzków, żwaczy – spowodowana ciągłym rozchyleniem ust,
wady zgryzu.
Wyżej podane informacje i pozostałe dotyczące aparatu mowy znajdują się u logopedy szkolnego – serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne.

Każdy rodzic jest bardzo mile widziany podczas zajęć jego dziecka.

Logopeda Ewa Szczygieł

2019-03-08 godz. 08:00
DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE
miniatura

.

2019-03-06 godz. 08:00
ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
miniatura

W dniu 01 marca 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu fotograficznego POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.

Celem konkursu było poznanie przez uczniów ptaków z najbliższego otoczenia, propagowanie konieczności pomocy ptakom w okresie zimowym, wyrabianie wrażliwości na piękno natury, integracja uczniów z różnych szkół, kształcenie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym.

Uczniowie w pracy konkursowej mogli przedstawić różne gatunki zimowych ptaków, które mieli możliwość zaobserwować w najbliższym otoczeniu (wokół domu, w parkach, w lesie, na polach, łąkach) lub akcję zimowego dokarmiania ptaków.

Jury w składzie:
Michał Molicki – ornitolog
Anna Nowak – fotograf
Ewa Szczygieł – nauczyciel plastyki
nagrodziło i wyróżniło najciekawsze prace.

Kategoria klas II-III

I miejsce – Weronika Bujak, kl. IIa – Szkoła Podstawowa nr 1w Proszowicach
II miejsce – Filip Mazurek, kl. IIb – Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach
III miejsce:
- Karol Korż, kl. IIa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach
- Filip Płonka, kl. II – Szkoła Podstawowa w Żębocinie


Kategoria kl. 0-I

I miejsce:
- Izabela Kwiecień, kl. Ia – Szkoła Podstawowa nr 2
- Karolina Miernik, kl. I – Szkoła Podstawowa w Żębocinie
II miejsce – Gabriela Nowak, kl „0” – Szkoła Podstawowa w Żębocinie
III miejsce – Amelia Maj, kl. „0” – Szkoła Podstawowa w Żębocinie


Wyróżnienia:

Anna Rzadkowska, kl. „0” – Szkoła Podstawowa w Żębocinie
Bartek Rosiek, kl. „0” – Szkoła Podstawowa w Żębocinie
Bartosz Breksa, kl. Ic – Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach


GRATULUJEMY!

2019-03-01 godz. 08:00
Akcja ,,Lekcja dla Rodaka”Akcja ,,Lekcja dla Rodaka”
miniatura

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żębocinie uczestniczą w cyklu zajęć ,,Lekcja dla Rodaka”.


Patronat honorowy nad Akcją „Lekcja dla Rodaka” objęli:
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski,
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin,
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki,
Instytut Pamięci Narodowej,
Związek Piłsudczyków RP,
Patronat medialny sprawują:
Radio Olsztyn, Radio Plus, Warszawska Gazeta, Gazeta Olsztyńska i Gość Niedzielny, a opiekę medialną – TVP 3 Olsztyn.
Głównym celem przeprowadzanych lekcji jest:
– Rozwój Kultury oraz upowszechnienie historii Polski.

Do dnia 28 lutego zostały przeprowadzone następujące lekcje: wychowawcza w klasie siódmej, lekcje z muzyki i plastyki w klasach IV-VII dotyczące historii deportacji Polaków w okresie II wojny światowej, relacje świadków zsyłek, zapoznano z Hymnem Sybiraków oraz omówiono obrazy dotyczące losów Polaków zsyłanych na Sybir na przestrzeni wieków. Uczniowie wzruszeniem słuchali świadków nieludzkich deportacji, mieli wiele pytań dotyczących tego wydarzenia, wykonali też prace plastyczne. Już w najbliższym czasie, na stronie internetowej szkoły, zostanie przybliżona historia Sybiraków.

Opiekunem lekcji na terenie szkoły jest Ewa Szczygieł i Barbara Madej

2019-02-25 godz. 08:00
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta
miniatura


Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta, który odbył się 21 listopada 2018 roku.
10 uczniów pisało test w kategorii Adept.
Najlepszy wynik uzyskał:
Damian Słodowski - wynik bardzo dobry

Dyplomy wyróżnienia otrzymali:

Mrukot Gabriela
Łakomy Aleksandra
Kopeć Mateusz
Gosławski Adam

W konkursie prac indywidualnych - ,,Najpiękniejsze miasto Polski” wyróżniono pracę Emilii Gorczycy.


Dziękujemy Uczniom klasy VII i VI za udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”
Serdecznie gratulujemy!

2019-01-15 godz. 08:00
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego EDI - Pingwin 2018
miniatura


Sebastian Małysa 56/60pkt. - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Tymoteusz Krycha -56/60pkt.- Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Natalia Gajda -54/60pkt.- Dyplom wyróżnienia

Ignacy Gajda - 52/60pkt.-Dyplom wyróżnienia

Anna Bartkowska-52/60pkt.-Dyplom wyróżnienia

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzę kolejnych sukcesów.

DMJ

2019-01-15 godz. 08:00
Autostrada kluczowych kompetencji rok szkolny 2018/2019
miniatura

W ramach realizowanego projektu Autostrada kluczowych kompetencji uczniowie naszej szkoły w czasie warsztatów przyrodniczych przeprowadzali doświadczenia i proste eksperymenty oraz wykonali następujące projekty :

1. Zdjęcia rentgenowskie ludzkiego szkieletu człowieka
Przed rozpoczęciem zajęć omówienie budowy układu szkieletowego oraz obejrzenie prezentacji o promieniowaniu rentgenowskim. Następnie uczniowie oglądali pojedyncze zdjęcia rentgenowskie trzymając je pod światło, a następnie ułożyli je w całość, otrzymując cały szkielet.

2.Wykonujemy pajacyka dla młodszego rodzeństwa . Stawy – ruchome połączenia kości.

Uczniowie wykonali pajacyka, który poruszał nogami i rękami, poprzez połączenie odpowiednich ich fragmentów ruchomo, czyli utworzyli stawy.
Uczniowie z kolorowego papieru wycięli poszczególne części ciała: tułów, ręce, nogi, głowę.
Dziurkaczem zrobili otwory w miejscach stawów. Następnie połączyli poszczególne części rąk i nóg za pomocą śrubek, ale nie dokręcali ich silnie.
Na zakończenie zajęć, zorganizowaliśmy wystawę, na której były pokazane pajacyki wykonane przez osoby z naszego koła przyrodniczego. Wskazywaliśmy i nazywaliśmy stawy, dzięki którym ręce i nogi pajacyka mogą się zginać.

3.Ciało i narządy człowieka. Foliogramy

Zajrzeliśmy do wnętrza ludzkiego ciała i poznaliśmy jego anatomię, dzięki szczegółowym zdjęciom wykonanym metodą rezonansu magnetycznego. Oglądaliśmy poszczególne zdjęcia, a następnie ułożyliśmy je w całość, otrzymując obraz całego człowieka.

4.Jak żółć pomaga w trawieniu tłuszczów? – doświadczenie

Przed wykonaniem doświadczenia powtórzyliśmy budowę układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem narządów wspomagających trawienie, w tym wątroby, produkującej żółć.
Przebieg doświadczenia:
Uczniowie napełnili kubek do połowy wodą. Wlali do niego olej i wymieszali łyżeczką. Odczekali 2 minuty i obserwowali co się dzieje w kubku. Dodali do kubka kilka kropel płynu do naczyń i ponownie wymieszali zawartość. Odczekali 2 minuty i obserwowali zmiany. Sprawdzaliśmy, czy olej nadal tworzy jednolitą warstwę na powierzchni wody.
Uczniowie podczas doświadczenia sformułowali następujące wnioski:
- nie jest możliwe wymieszanie oleju z wodą
- po dodaniu płynu do mycia naczyń, powierzchnia oleju zaczęła dzielić się na mniejsze części
- rola żółci w trawieniu tłuszczów jest podobna do roli płynu do naczyń w doświadczeniu. Żółć podobnie jak płyn do naczyń rozdrabnia tłuszcze , co ułatwia trawienie.

5.Układ krwionośny. Interaktywny model serca z pompką

Po obejrzeniu filmu edukacyjnego ,, Krew” (Jak to działa?- program edukacyjny)
omówiliśmy budowę układu krwionośnego , wymieniliśmy grupy krwi. Zastanawialiśmy się dlaczego krew jest czerwona. Rozmawialiśmy na temat pobierania , przechowywania i badania krwi. Następnie
na podstawie interaktywnego modelu serca uczniowie opisali budowę tego narządu, wymieniali oznaczone komory, przedsionki, zastawki, tętnice i żyły. Na zakończenie zajęć obserwowaliśmy przepływ krwi przez interaktywny model serca.

6.Mapa hipsometryczna świata - wykonanie pracy plastycznej z nakrętek- recykling
W czasie zajęć: utrwalono położenie oraz wielkości wszystkich kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej, poszerzono wiedzę o ukształtowaniu poszczególnych kontynentów. Uczniowie podzielili się na 7 grup. Każda grupa losowała jeden kontynent, Po wykonaniu zarysu poszczególnych kontynentów, uczniowie przedstawiali rzeźbę wylosowanego kontynentu za pomocą barwnych nakrętek. Na koniec , wspólnie wykonaliśmy z niebieskich nakrętek oceany.

7.Tworzenie mapy topograficznej wulkanu
Do rysowania mapy poziomicowej wykorzystano model z tworzywa sztucznego, w kształcie transparentnego pudełka, którego dno zostało ,,wypiętrzone” , przybierając postać repliki góry wulkanicznej. Uczniowie poprzez samodzielne przetworzenie 3- wymiarowego obrazu góry w 2 – wymiarową mapkę poziomicową, poznali technikę tworzenia tych map oraz utrwalili wiadomości o poziomicach. Do modelu uczniowie wlewali partiami ,, morze”( co 2 cm), rysowali poziomice na granicy morza i góry, a następnie odwzorowali na transparentnej pokrywie całą mapkę ( wszystkie poziomice).
8.Wielka Rafa Koralowa - ,, żyjące skały” – wykonanie pracy plastycznej
Przed wykonaniem pracy plastycznej oglądanie filmu edukacyjnego ,, Wielka Rafa Koralowa’’.
Następnie omówienie:
1.Głównych cech rafy
2. Walorów przyrodniczych rafy
3. Typów rafy
Podsumowanie zajęć: wykonanie pracy plastycznej ukazującej barwny świat rafy koralowej.

9.Formy ukształtowania terenu – modele form terenu z masy solnej

Opisywanie form terenu, jakie uczeń zaobserwował w najbliższej okolicy, np. w drodze do szkoły
Wyjaśnienie, czym różni się dolina od kotliny na podstawie modelu kotliny i doliny z masy solnej.
Wykonanie modelu pagórka, doliny rzecznej i podpisanie elementów tych form terenu.
10. Wykonanie prac plastycznych na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.: “W harmonii z przyrodą”, organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy. Tematyka prac plastycznych dotyczyła zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
Cele konkursu:
• popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
• zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
• rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,
• kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.

11. Rośnie jak na drożdżach
Wykonaliśmy doświadczenie, które pozwoliło i stwierdzić, jak odżywiają się drożdże. Drożdże wsypaliśmy do butelki z letnią wodą i dodaliśmy stołową łyżkę cukru, a następnie starannie wymieszaliśmy. Na szyjkę butelki założyliśmy balon (szczelnie). Odstawiliśmy butelkę na 2 godz. w c ciepłe miejsce. Obserwowaliśmy co się dzieje i zapisywaliśmy zmiany. Wyjaśniliśmy dlaczego w płynie nieustannie unoszą się pęcherzyki gazu, które powoli napełniały balon.

12.Budowanie układów elektronicznych
Uczniowie przeprowadzili eksperymenty elektroniczne: Wprawili w ruch małe śmigło, zobaczyli jak świeci żarówka lub dioda, wydobyli dźwięk z głośnika.

13.Laboratorium chemiczne
Uczniowie poznali tajniki chemii i odkryli mnóstwo ciekawych substancji chemicznych, także tych znajdujących się w otoczeniu. Poprzez zmieszanie różnych związków chemicznych otrzymali nowe substancje , ucząc się przy okazji o zachodzących reakcjach chemicznych.

14.Najbrzydsze zwierzę świata – projekt
Uczniowie mieli stworzyć ranking 10 najbrzydszych zwierząt świata i udowodnić, że są one potrzebne, pożyteczne lub wyróżniają się niezwykłymi cechami. Oto nasi bohaterowie: blobish, golec, gwiazdo nos, kondor kalifornijski, kot sfinks, latimeria, mitsukurina, nosacz, palczak ,madagaskarski i żaba purpurowa .Uczniowie losowali zwierzę, następnie gromadzili różnorodne informacje na temat wylosowanego zwierzęcia Kolejny etap projektu- posegregowanie uzyskanych materiałów i na ich podstawie zredagowanie opisu zwierzęcia. Na zakończenie zajęć prezentacja własnej pracy.

15. Elektroniczny zegar napędzany przez wodę.
Uczniowie samodzielnie zbudowali elektroniczny zegar napędzany przez wodę.

16.Zajęcia o tematyce równości:
Czy biedny to znaczy gorszy?
Ile kultur mieści się w jednym mieście?
Kto w rodzinie jest najważniejszy?
Czy ładny znaczy dobry?
Czym ludzie różnią się między sobą?
Jak stworzyć przepis na tolerancję?
Pięknie się różnić?

DMJ

2019-01-09 godz. 08:00
DZIEŃ PTAKA W SZKOLE
miniatura

W dniu 9 stycznia 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy „Dzień ptaka”. Celem tego święta było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat niezwykłych i ciekawych przedstawicieli ptasiej rodziny, kształtowanie wrażliwości na piękno fruwających istot oraz propagowanie idei ich ochrony, a szczególnie pomocy ptakom w przetrwaniu zimy.

Z tej okazji na holu szkolnym została przygotowana tematyczna ekspozycja. Zostało zorganizowane również spotkanie z panią ornitolog – członkinią Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Uczniowie mieli okazję poznania gatunków ptaków, które zostają u nas na zimę oraz sposobów pomocy w przerwaniu tego trudnego dla nich okresu.
Nauczyli się również odróżniać niektóre gatunki ptaków, np. sikorkę bogatkę od sikorki modrej.

Pani ornitolog poinformowała uczniów o tym, jaki rodzaj pokarmu lubią poszczególne gatunki ptaków i przestrzegła czego nie wolno im dawać.

Uczniowie mieli możliwość praktycznego przygotowania ptasiego menu. Wykonali smakowite kule do ptasiej stołówki.

Na zakończenie wspólnie z wychowawcami rozwiesili je wokół szkoły.

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta