Liczba odwiedzin: 421628Środa, 2024-06-12

Statut

Uchwała

Załącznik

 

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
W ŻĘBOCINIE

Uchwała Nr XXI/145/2012
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH

z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Żębocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5c pkt 1, art. 62 ust. 1-4, art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświat ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:

§1

Z dniem 1 września 2012 roku tworzy się Zespół Szkół w Żębocinie, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Żębocinie
2. Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie

§2

Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik do Uchwały.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i miasta Proszowice.

§4

Uchwała wchodzi w życie 3 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta